Звіт з лабораторних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Секретар-референт має легку фiзичну роботу з постiйним робочим мiсцем, так як вiн знаходиться бiльшу частину робочого часу (бiльше 50% або бiльше двох годин) на одному робочому мiсцi, не докладаючи при цьому тяжких фiзичних зусиль.

В холодну пору року в примiщеннi де працює секретар-референт температура повiтря 24 0С, що становить допустимого значення, так як згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 допустима температура повiтря знаходиться в дiапазонi вiд 20 до 24 0С (оптимальна становить 21-23 0С).Це не має шкідливих наслідків для організма.

В теплу пору року в примiщеннi де працює секретар-референт температура повiтря 27 0С, що становить допустиму ступiнь шкiдливостi, так як згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 допустима температура повiтря знаходиться в дiапазонi вiд 21 до 28 0С (оптимальна становить 22-24 0С).

В холодну пору року в примiщеннi де працює секретар-референт вiдносна вологiсть повiтря 65 %, що становить допустиму ступiнь, так як згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 допустима вiдносна вологiсть повiтря на постiйних робочих мiсцях в холодну пору року не бiлша 75 % (оптимальна становить 40-60 %).

В теплу пору року в примiщеннi де працює секретар-референт вiдносна вологiсть повiтря 65 %, що становить 1 ступінь, так як згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 допустима вiдносна вологiсть повiтря на постiйних робочих мiсцях в теплу пору року не бiлша 60 % (оптимальна становить 40-60 %). Це спріяє погіршенню умов праці, але значних шкідливих наслідків організму не несе.

В холодну пору року в примiщеннi де працює секретар-референт швидкiсть руху повiтря 1 м/с, що значно більша за оптимальну ступiнь шкiдливостi, так як згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 оптимальна швидкiсть руху повiтря на постiйних робочих мiсцях в холодну пору року не бiльша 0,1 м/с. (допустима становить не бiльше 0,2 м/с). Це спріяє незначному погіршенню умов праці.

В теплу пору року в примiщеннi де працює секретар-референт швидкiсть руху повiтря 1 м/с, що більша за оптимальну ступiнь шкiдливостi, так як згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 оптимальна швидкiсть руху повiтря на постiйних робочих мiсцях в теплу пору року 0,2 м/с (допустима 0,1-0,3 м/с). Це також спріяє незначному погіршенню умов праці.

Згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 гранично допустимi концентрацiї (ГДК) шкiдливих речовин в повiтрi робочої зони такi:

ГДК формальдегўду = 0,5 мг/м3 Перевищення немає, ступiнь Фактичне значення = 0,1 мг/м3 шкiдливостi допустима

ГДК целюлози = 2 мг/м3

Перевищення немає

Фактичне значення = 0,5 мг/м3 1 ступінь шкiдливостi.

ГДК рослинного та тваринного Перевищення немає,

пилу з добавками

діоксиду кремнія =4 мг/м3 2 ступінь

Фактичне значення = 2 мг/м3 шкiдливості

ГДК летючих продуктів

епоксідних смол = 0.5 мг/м3 Перевищення немає, ступiнь

Фактичне значення = 0.4 мг/м3 шкiдливостi допустима

На робочому мiсцi на секретар-референта дiє рiвень шуму з силою 70 дБА ,що перевищує допустиму ступiнь шкiдливостi, так як згiдно з ДСТУ 17187-81 становить норма становўть 65 дБа. Це спріяє незначному погіршенню умов праці.

На робочому мiсцi на секретар-референта дiє рiвень iнфразвуку 50 дБ з частотою 4 Гц, що становить допустиму ступiнь шкiдливостi, так як згiдно з ГН 220-77-80 для частоти 4 Гц норма рiвню iнфразвуку становить 105 дБа.

На робочому мiсцi, на секретар-референта дiє електростатичне поле з силою 14 кВ/м, що становить допустиму ступiнь шкiдливостi, так як згiдно СН 1757-77 норма дії електростатичного поля становить 21.4 кВ/м.

На робочому мiсцi, на секретар-референта дiє електромагнiтне випромiнювання з напруженостю 20 В/м, що згiдно з ДСТУ 12.1.006-84

становить 1 ступiнь шкiдливості (перевищує у 2 рази), так як ГДК електромагнiтного поля для частоти 40 МГц рiвна 10 В/м.

Це негативно впливає на роботу головного мозку, органів кишечного тракту та інші внутрішні органи.

На робочому мiсцi, у секретар-референта є звичайне освiтлення, фактичне значення якого рiвне 19%, що згiдно з СНiП 11-4-79 становить допустиму ступiнь шкiдливостi, оскільки норма звичайного освiтлення становить 1,44% (еIV=eIIImc, де е-коефiцiєнт звичайного освiтлення, с-коефiцiєнт сонячностi клiмату, m-коефiцiєнт свiтового клiмату; е=2*0,9*0,8=1,44%).

На робочому мiсцi, у секретар-референта є штучне освiтлення фактичне значення якого рiвне 200Лк, що згiдно з СНiП 11-4-79 що становить 1 ступiнь шкiдливостi, оскільки норма штучного освiтлення становить 300 Лк. Це негтивно впливає на органи зору та на роботу головного мозку.

На робочому мiсцi, секретар-референт має допустиму фiзичну навантаженiсть, так як вiн не робить тяжких фiзичних навантажень, не проходить на протязi робочого дня великих вiдстаней i, взагалi, працює в переважнiй бiльшостi з паперами, що не є сильним фiзичним навантаженням.

Секретар-референт на робочому мiсцi має вiльну зручну позу (змiна пози "сидячи-стоячи" за бажанням робiтника).Що становить оптимальну фiзичну навантаженiсть.

Також вiн має оптимальну кiлькiсть нахилiв корпусу за змiну - до 50 разiв.

Протягом зміни секретр-референт має перемiщення у просторi, обумовленi технологiчним процесом до 4 км, що становить оптимальне перемiщення робiтника.

Робота секретар-референта це рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією, а тому його робота відноситься до допустимого ступеня напруженісті праці.

Пiд час роботи секретар-референту доводиться сприймати iнформацiю з наступним співстановленням фактичних значень параметрів з їх номінальним значенням. Заключна оцiнка фактичних значень параметрів секретар-референта- шкiдливий клас умов працi 1 ступеня.

За характером виконуваної роботи, роботу секретар-референта можна вiднести до працi за встановленим графiком з можливим його корегуванням по ходу дiяльностi. З цього можливо зробити висновок, що характер виконуваної роботи секретар-референта вiдноситься до допустимого класу умов працi.

За ступенем складностi завдання роботу секретар-референта можна вiднести до допустимого класу умов працi, тому, що вона включає в себе обробку, виконання завдання т його перевірку.

Сенсорне навантаження секретар-референта можна вiднести до шкідливого класу умов працi 1 ступеня, так як тривалiсть зосередженого спостереження (в % вiд часу змiни) становить 21-75 %.

Щiльнiсть сигналiв (свiтлових, звукових та iнш.) та повiдомлень в середньому за одну годину роботи секретар-рефернта знаходиться в діапазоні 175-300, що вiдносить цю роботу до 1 рівня шкідливості.

Кiлькiсть виробничих об'єктiв, за якими приходиться одночасно спостерiгати секретар-референту не бiлше 5, що вiдносить цю роботу до оптимального класу умов працi.

Майже завжди, пiд час роботи, секретар-референту доводиться мати справу зрозрiзненням об'єктiв розмiрами