Умова задачі: в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з кутом ? при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ бічної грані, що містить основу цого трикутника, утворює кут ? з площиною основи призми. Знайдіть об'єм призми.

Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B1C1 ?ABC - основа, AB = АС, ?АВС = ?АСВ = ?, О - точка перетину бісектрис ВМ і АК в ?АВС, ОК - радіус вписаного в нього кола, АК?ВС, ВК = КС,
ОК = r. В1В?(АВС), ВС - проекція похилої В1C до площини АВС, ?В1СВ = ?.


З трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C (?ВВ1C=90?) знаходимо:
Отже:

Відповідь:

Висновки: В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97.
В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0.